E OFICIAL! ORDONANTA 8/2016 DEVINE LEGE

Senatul a adoptat ieri ordonanta de modificare a Legii Taximetriei

Cu 81 de voturi pentru, două abțineri și un vot împotrivă, parlamentarii au adoptat și actualizat legea 38/2003 cu amendamentele făcute de către Guvern, astfel încât persoanele desemnate vor avea o nouă denumire în textul legislativ.

Manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere va fi noua denumire modificată și va avea o tematică de examinare diferită față de cea a managerului de transport, armonizând legislația națională cu cea europeană.

O modificare importantă prevăzută în noul text legislativ este și condiția ca persoanele desemnate dar și viitorii taximetriști să prezinte la înscrierea pentru susţinerea cursurilor de pregătire profesională a cazierului judiciar,  document care nu trebuie să aibă înscrise menţiuni cu privire la condamnări pentru fapte penale.

Taximetriștii vor deveni „sfinţi” cu acte

Infracţiunile privind siguranța circulației, traficul şi consumul de droguri dar și infracţiunile contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale care sunt înscrise în cazierul judiciar vor interzice doritorilor să exercite meseria de taximetrist sau să poată fi manager de transport în regim de taxi. 

Și infracţiunile privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau contra patrimoniului sunt cuprinse în textul legislativ recent adoptat de către Senat, întregind astfel lista acestor menţiuni care vor interzice accederea la nobila meserie de taximetrist.

Îndrăznim să afirmăm că teoretic, dacă la Camera Deputaților – în Comisia de Transporturi și Infrastructură –  sau prin Normele de aplicare nu se va modifica nimic, cei mai afectați de noile modificări vor fi taximetriștii constituiţi ca PFA care nu vor mai avea posibilitatea să deţină autorizaţie taxi sau de transport, atestatul de taximetrist fiind documentul care ține loc de certificat de competență profesionala și substituie conform legislaţiei, certificatul de manager de transport.

Dincolo de asta, atestatul profesional este unul din documentele care au stat și stă la baza condiţiei de eliberare, deţinere sau vizare a autorizatiilor de transport și de taxi,  iar pierderea dreptului de a profesa ar putea însemna retragerea acestor autorizaţii de către autorităţile (în cazul de față primăriile localităților) care le-au eliberat.

Mai jos, am făcut un extras din Noul Cod Penal al infracțiunilor care, dacă sunt înscrise în cazierul judiciar vor interzice să mai profesați această ocupaţie (taximetristul nu are cod în nomenclatorul de meserii).

cb

Infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice             
Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public. Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice. Aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor. Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public.

Infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc.
Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc.
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri pentru consum propriu. Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local, a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri.
Eliberarea sau obținerea, cu intenție, de droguri de mare risc, pe baza unei rețete medicale prescrise sau a unei retete medicale falsificate. Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale. Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor. Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea sau orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau deținerea de precursori, echipamente sau materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc.

Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale
Intră în această categorie infracţiunile de: omucidere (omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă şi determinarea sau înlesnirea sinuciderii), lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii (lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte şi vătămarea corporală din culpă) şi provocarea ilegală a avortului.
Infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
Sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, proxenetismul.

Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Violul.
Agresiunea sexuală.
Actul sexual cu un minor.
Coruperea sexuală a minorilor.
Racolarea minorilor în scopuri sexuale.
Hărţuirea sexuală.
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Infracţiuni contra patrimoniului
Furtul. Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept. Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Se considera bunuri mobile și înscrisurile, energia electrică, precum și orice alt fel de energie care are valoare economică.

Furtul calificat
Furtul săvârșit în următoarele împrejurări:
a) într-un mijloc de transport în comun.
b) în timpul nopții.
c) de o persoana mascată, deghizată sau travestită.
d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase.
e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere.
(2) Dacă furtul a fost săvârșit în următoarele împrejurări:
a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural.
b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional.
c) de o persoana având asupra sa o armă.
(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri: a) țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;
b) componente ale sistemelor de irigații;
c) componente ale rețelelor electrice;
d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;
e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;
f) instalatii de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum si componente ale mijloacelor de transport aferente;
g) bunuri prin însușirea carora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice;
h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații

Furtul în scop de folosință
Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept.
Folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o retea.

Tâlhăria
Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputința de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea.

Tâlhăria calificată
Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin simularea de calități oficiale, de o persoană mascată sau deghizată, în timp de noapte, într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport, prin violare de domiciliu sau sediu profesional

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Abuzul de incredere
Însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel caruia i-a fost încredințat in baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui.

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor
Fapta persoanei care, știind că nu va putea plăti, achiziționează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului.

Bancruta simplă
Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoana fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la apariția stării de insolvență.

Bancruta frauduloasă
Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia
b) înfățișează datorii inexistente sau prezinta în registrele debitorului, un alt act sau în situația financiară sume nedatorate.
c) înstrăinează, in caz de insolvență a debitorului, o parte din active.
Gestiunea frauduloasă
Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri

Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său. Însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau in mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține.

Înșelăciunea
Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă.
Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase.

Înșelăciunea privind asigurarile
Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, in scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată. Fapta persoanei care simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat.

Deturnarea licitațiilor publice
Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare.

Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădita vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității ori relației de dependență în care debitorul se află față de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanță de valoare vădit disproporționata față de aceasta prestație. Punerea unei persoane în stare de vădita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicații cu alcool sau cu substanțe psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanță sau să renunțe la un drept, dacă s-a produs o pagubă.

Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Frauda informatică
Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o pagubă unei persoane.

Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos
Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia.
Utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice.

Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului.

Distrugerea 
Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori impiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate. Distrugerea unui înscris sub semnatura privată, care aparține in tot sau în parte altei persoane și serveste la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă. Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri chiar dacă bunul aparține făptuitorului.