AMRSP: RECOMANDARI PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI CADRU IN TAXIMETRIA DIN BUCURESTI

Raport de monitorizare și evaluare a Serviciului Integrat de Transport Public Local 2016

Având în vedere că Serviciul de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere este o activitate care se desfăşoară sub controlul, conducerea şi coordonarea Autorităţii Publice Locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărâri aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini care stau la baza contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

În acest sens, AMRSP, prin atribuţiile ce sunt conferite de HCGMB nr. 339/2009 şi HCGMB nr.112/2012 a efectuat o serie de deplasări în teren la următorii operatori ai serviciului de transport public în regim de taxi la nivelul Municipiului Bucureşti şi anume:

1. S.C. Ro. Stef Trading S.R.L. 301 autorizatii taxi

2. S.C. Autocobălcescu S.R.L. 300 autorizatii taxi Dispecerat propriu

3. S.C. Meridian Taxi S.R.L. 211 autorizatii taxi Dispecerat propriu

4. S.C. Cristaxi Service S.R.L. 210 autorizatii taxi Dispecerat propriu

5. S.C. Taxi Mondial S.R.L. 185 autorizatii taxi Dispecerat propriu

6. S.C. Sprint 2001 Imp-Exp S.R.L. 161 autorizatii taxi

7. S.C.Taxi Total S.R.L. 111 autorizatii taxi Dispecerat propriu

8. S.C. Prof Taxi S.R.L. 102 autorizatii taxi

9. S.C. D’Artex Service S.R.L. 93 autorizatii taxi Dispecerat propriu

10. S.C. Trans Vyl Car S.R.L. 92 autorizatii taxi Dispecerat propriu

11. S.C. Speed Taxi S.R.L. 90 autorizatii taxi Dispecerat propriu

12. S.C. Compania de Taxi Sheriff S.R.L. 73 autorizatii taxi Dispecerat propriu

13. S.C. Taxi Apolodor S.R.L. 47 autorizatii taxi Dispecerat propriu

14. S.C. Hello Taxi S.R.L. 45 autorizatii taxi

15. S.C. Dapora TransCom S.R.L. 45 autorizatii taxi

16. S.C. Millenium Trans Impex S.R.L. 31 autorizatii taxi

17. S.C. Angi Cris Com S.R.L. 26 autorizatii taxi

foto amrsp

Monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru Serviciul Integrat de Transport Persoane în regim de taxi Municipiul Bucureşti

Monitorizarea şi evaluarea servicului de transport local în regim de taxi la aceasta dată se face pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi în Regulamentul – cadru al serviciului. Aceştia au un caracter general şi au fost preluaţi din Legea nr. 92/2007 şi aprobaţi prin HCGMB nr.178/2008 privind serviciile de transport persoane în regim de taxi:

Numărul minim de curse efectuate într-o zi.

Numărul minim de comenzi preluate prin dispecerat taxi autorizat.

Numărul minim de taxiuri utilizate comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 şi Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru clienti.

Valoarea despăgubirilor plătite de către transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea serviciului.

Numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectatea prevederilor legale.

Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a transportatorului autorizat.

Din analiza acestor date se trag următoarele concluzii:

Se constată că anumite firme nu au organizată activitatea în aşa fel încât înregistrarea şi evaluarea indicatorilor de performanta să poata fi făcută.

Modul de comunicare cu AMRSP este destul de dificil, în special cu societățile a caror număr de autorizaţii taxi este mai mic.

Nu deţin baze de date cu informaţiile relevante pentru evaluarea corectă a performanţelor obţinute şi care să fie în concordanţă cu calitatea unui astfel de serviciu public.

În anul 2015, începând cu luna februarie, au expirat termenele de valabilitate ale autorizaţiilor de transport în regim de taxi. Pentru înnoirea autorizaţiilor, autoritatea de autorizare, începând cu data de 03.11.2014, a demarat acțiunea de prelungire. Aşadar, o lista completă cu firmele autorizate pentru activitatea de taxi a fost obţinută după jumătatea anului 2015. De aceea activitatea de monitorizare a indicatorilor de performanță la firmele autorizate a fost demarată mai târziu.

La indicatorul I.1,,numărul minim de curse efectuate într-o zi” este greu de determinat numărul real de curse efectuate într-o zi, în condițiile în care o parte din comenzi sunt preluate prin intermediul ansamblurilor de aplicații online neautorizate. De asemeni nu pot fi cuantificate cursele nepreluate prin dispecerate (direct din stradă la cererea utilizatorilor) și care nu beneficiază de trecerea prin aparatul de taxare (negociere cu clientul).

Pentru indicatorul I.3 “Numărul minim de taxiuri utilizate comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi”, toate firmele de taxi au furnizat informaţii privind media zilnică de taxiuri utilizate, deşi indicatorul cere altceva şi anume raportul dintre ce utilizează zilnic raportat la numărul de taxiuri autorizate.

La indicatorul I.4 ,,Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 şi Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi” se poate spune că acesta a fost asimilat de la transportul public local de călători prin curse regulate (Ordin al MT nr. 972/2007). Acest indicator este în continua mișcare (Euro 5, Euro 6) și este nerelevant în condițiile în care restricțiile de mediu impun anumite criterii de evaluare la înscrierea și punerea în circulație a vehiculelor.

La indicatorul I.5 ,,Vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru clienti” rezultă că autovehiculele taxi utilizate la efectuarea serviciului de transport în regim de taxi la unele societăți au vechime de 6-7 ani. Chiar dacă autovehiculele dispun de ITP validă, aspectul exterior arata necorespunzator. Utilizarea în regim intensiv a autovehiculelor taxi duce la o creștere a gradului de uzuraă a acestora, tocmai de aceea ar trebui ca la atribuirea contractului de prestare a serviciului, la criteriile de atribuire să se țină cont de prevederile H.G. nr. 2139/2004 ,,pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”. Așadar, serviciul de transport în regim de taxi și în regim de închiriere fiind un serviciu public și nu unul privat acesta trebuie tratat ca atare.

În ceea ce priveşte indicatorul I.8 “Numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a transportatorului autorizat”, având în vedere că majoritatea firmelor nu specifică cifre (ca număr de accidente), prezentând doar o rubrică necompletată, nu putem decât să tragem concluzia că ascund această informaţie, probabil de teama de a nu fi depunctaţi la momentul autorizării.

Starea actuală a serviciului

La această dată, Serviciul Integrat de Transport persoane în regim de taxi se desfăşoară pe baza autorizaţiilor de taxi eliberate de Primăria Municipiului Bucureşti. Bilanţul a fost preluat de pe site-ul PMB în luna iunie 2015 şi se prezintă astfel:

screen-03.15.17[06.09.2016]

Starea actuală a Serviciului Integrat de Transport Persoane în regim de taxi constatată în urma deplasărilor efectuate la operator se prezintă astfel:

Din totalul de 7082 autorizații valide, aproximativ 3787 autorizații aparțin unui număr de 112 societăți, care dețin între 4 și 311 autorizaţii, diferenţa 3295 de autorizaţii (47% din total) este detinută de societăți cu răspundere limitată, întreprinderi individuale sau familiale cu 1-3 autorizații taxi. Acestea din urmă sunt foarte greu de verificat, aproape imposibil, tocmai de aceea pentru evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciuliui au fost solicitate informații de la societățile cu un număr mai mare de 4 autorizații taxi.

Existenţa pe piaţă a unor operatori care deţin autorizaţii de taxi eliberate în judeţul Ilfov şi Giurgiu, dar care prestează serviciul de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Bucureşti. Potrivit art. 6 din Legea nr. 92/2007, alin. 2 ,,Transportul în regim de taxi se efectuează în localitatea de autorizare şi ocazional între aceasta şi oricare localitate de autorizare după efectuarea fiecărei curse”.

Furnizarea de comenzi taxi prin intermediul ansamblurilor de aplicații online de management pentru taxiuri, de către persoane fizice sau juridice neautorizate ca dispecerate taxi.

Spaţii insuficiente pentru parcarea/staţionarea autovehiculelor taxi, pe timpul desfăşurării activităţii, motive invocate de toţi operatorii care desfăşoară activitatea de transport public local în regim de taxi. Prin utilizarea spaţiilor aferente altor activităţi de către mijloacele de transport care asigură serviciul de taxi, pot creea zone de conflict în trafic cu efecte nedorite în ce priveşte Serviciul de Transport Public Local de persoane prin curse regulate (folosirea benzilor proprii transportului public local ca loc de staţionare pentru autovehiculele care desfăşoară activitatea de taxi), cât şi a spaţiilor cu altă destinaţie.

Utilizarea autovehiculului autorizat taxi în alte scopuri decât în cele pentru care a fost autorizat.

Lipsa spaţiilor de garare (parcare) la domiciliul operatorilor de transport public local în regim de taxi pentru parcul inactiv sau stationar al acestuia. Lipsa acestor spaţii de garare (parcare) implică utilizarea spaţiilor publice şi de reşedinţă care deja fiind insuficiente, sunt utilizate de operatorii de taxi în detrimentul persoanelor fizice. La art. 9, alin. (2), lit. e), pct. 1 se precizează că unul din documentele ce stau la baza eliberării autorizaţiei de transport este „declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii detinute în proprietate sau prin contract de închiriere”.

Foarte multe autovehicule taxi cu număr de înmatriculare în judetul Ilfov și Giurgiu prestează serviciul de taxi pe raza municipiului București, fără să existe un protocol încheiat între autoritățile publice în cauză și primăria municipiului București care să le pemită acest lucru.

Potrivit legii, la art. 14, alin. (2) “Autorităţile administraţiilor publice locale şi a municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani….” şi alin. (3) ”Numărul maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili şi pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum şi în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative”.

Astfel, la art. 14, alin. (4) se precizează că “Numărul maxim de autorizaţii stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) şi/sau (3) va fi de maximum 4 la 1000 locuitori a localităţii de autorizare”.

Termenele de depunere a documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei (90 zile) sunt considerate de către operatorii de transport de taxi ca fiind reduse, astfel că apar situaţii când, din motive de organizare, există riscul ca operatorul să depăşească termenul legal de funcţionare din vechea autorizaţie şi în situaţia creată, operatorul nu mai poate funcţiona. Potrivit art. 8 din lege ,,Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii”.

Cazierul profesional în forma actuală nu poate oferi suficiente date relevante cu privire la activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor primite de personalul care urmează să desfăşoare activitatea de taxi. Acesta constituie pentru angajator un element extrem de important în alegerea personalului de bord, prin care se poate asigura un serviciu de calitate în condiţii de siguranţă şi securitate.

Gradul scăzut de implicare a Camerelor taximetriştilor şi a asociaţiilor profesionale în rezolvarea unor probleme ce privesc activitatea operatorilor. Slaba organizare şi neimplicarea acestora în ce priveşte rolul consultativ la elaborarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului, precum şi participarea la luarea unor decizii la nivelul Administraţiei Publice Locale în ceea ce priveşte activitatea de taximetrie la nivelul Municipiului Bucureşti, fac ca aceasta activitate să nu se desfăşoare tocmai la nivelul de calitate solicitat de utilizatorii acestui serviciu.

Potrivit art. 15, alin. (1) din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare ,,Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare în condiţiile prezentei legii”. La art. 15, alin. (4) din aceeaşi lege ,,Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi, în aceeaşi localitate de autorizare” ori realitatea este că în Municipiul Bucureşti serviciul de transport în regim de taxi este prestat de operatori autorizaţi în alte localităţi de autorizare(ex: operatori din jud. Ilfov). Aceştia beneficiază de prevederile art. 15, alin. (5) din Legea nr. 38/2003 „Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii”, dar nu poate fi neglijată prevederea art. 15, alin. (4) din Legea nr. 38/2003.

Serviciul de transport public local în regim de taxi fiind o activitate specifică, evaluarea indicatorilor de performanţă pe baza datelor furnizate de operatori nu reflectă realitatea. Valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului care au fost transmise la AMRSP de către operatori sunt, în aparenţă, puţin forţate şi greu de verificat. Baza de date din care au fost extrase cifrele puse la dispoziţie în cursul verificărilor nu este una chiar atât de concludentă, de unde şi evaluarea serviciului are de suferit.

Serviciul de transport public local în regim de taxi fiind un serviciu public, prestarea acestuia trebuie să aibă în vedere satisfacţia utilizatorului la un nivel de calitate ridicat, chiar dacă activitatea este susţinută de către operatori privaţi (societăţi comerciale cu capital privat). De aceea, serviciul în sine trebuie tratat ca fiind un serviciu public şi nu ca o afacere privată care poate genera suficiente neajunsuri în ce priveşte calitatea acestuia.

Modificările legislative (destul de dese) în ceea ce priveşte activitatea de transport public local în regim de taxi, în mare măsură nu au rezolvat o serie de probleme cu care se confruntă activitatea în sine. Multitudinea factorilor externi, cât şi interni, care pot influenţa această activitate (având ca finalitate creşterea calităţii serviciului), nu s-au regasit în ultimele modificări aduse legislaţiei specifice. Toate propunerile legislative făcute de asociaţiile profesionale, care nu au fost incluse în actuala lege după care funcţionează Serviciul de Transport în regim de taxi şi de închiriere, au facut ca această activitate să se desfăşoare în continuare pe principii de concurenţă mai mult sau mai puţin corecte.

Comportament neadecvat faţă de utilizatorii serviciului, cu încălcarea normelor de conduită socială:

Ținută vestimentară necorespunzătoare prestării unui serviciu public (şlapi în loc de pantofi, maiou în loc de cămaşă, etc.);

Fumatul în autoturism cu şi fără client;

Îmbarcarea şi debarcarea bagajelor în loc să fie făcută de taximetrist, de multe ori rămâne în seama clientului, taximetristul preferând să aştepte în autoturism;

Utilizarea de către taximetrist a unui vocabular nepermis în schimburile verbale cu clientul, rezultat al unei prestaţii neconforme;

Preferarea traseelor cu distanţe mai mari între punctul de îmbarcare şi cel de debarcare al clientului;

Aspect necorespunzător al autoturismului la exterior (vopsea depreciată, urme de lovituri, rugină);

Interior neigienizat;

Purtarea de convorbiri telefonice în timpul transportului, alta decât cea cu dispeceratul serviciului;

Refuzul de a prelua comenzile care din punctul de vedere al taximetristului nu sunt considerate rentabile;

Neeliberarea bonurilor fiscale clienţilor pentru prestarea serviciului;

Nerespectarea unor reglementări din Codul rutier privind oprirea sau staţionarea autoturismului taxi în vederea preluării comenzii, altele decât cele prevăzute de lege (în/pe treceri de pietoni, trotuare, intersecţii cu vizibilitate redusă sau trafic intens).

Ignorarea utilizării spaţiilor amenajate special ca spaţii de aşteptare comenzi taxi, puse la dispoziţia operatorilor de către Autoritatea Publică Locală în limita disponibilului.

Utilizarea de către operatorii serviciului de taxi a spaţiilor destinate parcărilor de reşedinţă a locuitorilor municipiului Bucureşti, ca loc de garare a autoturismelor taxi pe timp de noapte.

Lipsa ecusonului taxi pe unele autovehicule înmatriculate în alte judeţe (Ilfov, Giurgiu), dar care circulă în Bucureşti. Nu se ştie dacă deţin autorizaţii de transport şi autorizaţii de taxi.

Concluzii AMRSP

În urma monitorizării au fost desprinse o serie de probleme care pot fi rezolvate de Autoritatea Publică Locală prin introducerea în Regulamentul serviciului, cât şi în Caietul de sarcini al acestuia, a unor propuneri care pot căpăta o formă reglementată. Acestea pot fi de natură organizatorică, cât şi de natura răspunderilor şi sancţiunilor în cazul nerespectării impunerilor legale.

Utilizarea indicatorilor de performanţă necesită îndeplinirea anumitor condiţii şi anume:

– constituirea şi accesibilitatea bazelor de date la firmele de taxi autorizate, care trebuie să fie identice la toţi operatorii şi completate la zi cu toate informaţiile impuse prin regulamentul serviciului;

– tratarea serviciului integrat de transport persoane în regim de taxi de către operatori ca pe un serviciu public şi nu ca pe o afacere, în scopul creşterii calităţii şi a gradului de satisfacţie a utilizatorului;

– să permită o evaluare cât mai corectă a performanţelor obţinute în vederea impunerii de performanţe superioare;

Toate aceste condiţii pot fi îndeplinite de oricare serviciu public, unde pot fi identificate condiţiile mai sus menţionate, dar mai puţin în cazul serviciului de transport public local în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, organizat ca serviciu public, include atât operatori (societăţi comerciale), cât şi operatori care funcţionează ca independenţi, numărul acestora fiind extrem de mare. Organizarea şi funcţionarea acestora din urmă nu permite o monitorizare pe baza unor indicatori de performanţă. Întrucât nu deţin în nici un fel informaţiile relevante ca să putem să evaluăm calitatea serviciilor prestate.

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare nu include evaluări pe baza Indicatorilor de performanţă, în schimb permite pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 – ,,Sancţiuni şi contravenţii” o serie de măsuri administrative considerate sancţiuni complementare, care constituie pentru Autoritatea Publică Locală criterii de evaluare a calităţii serviciului prestat de operatorii de transport în regim de taxi.

În acest sens, AMRSP prin personalul de specialitate, în urma inspecţiilor făcute în teren la operatorii serviciului şi a constatărilor făcute, propune o serie de măsuri care pot avea un efect benefic în creşterea calităţii serviciului şi anume:

1. În Regulamentul de organizare şi executare a Transportului Public Local în regim de taxi să se introducă la Cap. Transportul public local de persoane în regim de taxi la actualul art. 18 ,,Serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi care deţin autorizaţii de transport şi autorizaţii de taxi valabile şi se efectuează pe raza teritorial- administrativă a municipiului Bucureşti” cu precizarea că operatorii cu domiciliul în localităţi limitrofe Municipiului Bucureşti, care doresc să presteze serviciul de transport public local în regim de taxi pe raza acestuia, să poată efectua acest serviciu numai în baza unui aviz din partea Primăriei Municipiului Bucureşti.

2. Inventarierea tuturor spaţiilor posibile destinate staţionării taximetrelor şi corelarea acestuia cu numărul de autorizaţii de taxi eliberate de PMB, apoi întocmirea unor liste cu toate spaţiile special amenajate.

3. Efectuarea de studii în scopul dimensionării corecte a necesarului de autorizaţii de taxi la nivelul Municipiului Bucureşti şi corelării acestora cu necesarul de solicitări.

4. Elaborarea unui site administrat de PMB cu cazierul personalului de bord al fiecărui operator de serviciu de taxi, accesibil tuturor celor interesaţi de acesta, şi care să poată fi actualizat permanent. Această actualizare să constituie o obligaţie a fiecărui operator de serviciu de taxi, prevazută în Regulament şi Caiet de sarcini al Serviciului.

5. Introducerea în Regulament a unei prevederi care să dea posibilitatea în limitele prevăzute de legea de organizare şi funcţionare a acestora, să participe nemijlocit, chiar şi cu rol consultativ la luarea deciziilor importante în ceea ce priveşte activitatea de transport public local în regim de taxi.

6. Includerea în Regulamentul Serviciului a unor prevederi clare cu privire la modul în care se poate desfăşura activitatea de dispecerat la nivelul Municipiului Bucureşti, atât pentru operatorii cu domiciliul în Bucureşti, cât şi pentru operatorii înregistraţi în judeţul Ilfov care prestează serviciul de taxi pe raza Municipiului Bucureşti.

7. Întrucât s-a constatat că baza de date necesară colectării informaţiilor în vederea evaluării serviciului nu este cea impusă de regulamentul serviciului, se va propune includerea unor precizări clare în regulament a evidenţelor ce trebuie ţinute de către operatorii serviciului şi care să cuprindă toate informaţiile necesare unei evaluări corecte şi rezonabile a nivelurilor de calitate a prestaţiilor.

8. În vederea respectării legislației specifice privind protecția consumatorului, a eliminării practicilor înșelătoare și respectării dreptului de informare corectă și nediscriminatorie a utilizatorului este interzisă aplicarea pe părțile laterale ale taxiului, de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotări altele decât cele specifice activității de transport în regim de taxi.

9. Interzicerea oricăror înscrisuri sau simboluri care reprezintă publicitate pentru terți.

10. Autoritatea de autorizare nu va acorda/elibera/viza autorizația de transport sau dispecerat dacă solicitantul se află într-una din următoarele situații:

– persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier îndeplinește această funcție, în aceeași perioadă la doi transportatori autorizați aflați sub autorizație de transport valabilă;

– mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul public de transport local nu sunt deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

– furnizarea de informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației;

– nu deține baza materială în proprietate sau baza unui contract de închiriere care să permită parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul de transport public local în regim de taxi;

– are mențiuni în cazierul fiscal sau judiciar;

– face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare, faliment sau are datorii la bugetul local sau de stat;

– persoana desemnată să conducă activitatea a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

11. Autoritatea de autorizare nu va elibera/viza/prelungi autorizația taxi dacă:

– în cazul în care același autovehicul a fost autorizat în aceeași perioadă ca autoturism agreat pentru transportul în regim de taxi, pentru transportul în regim de închiriere sau ca autovehicul destinat instruirii practice în conducerea auto;

– când mijlocul de transport aflat sub autorizație nu mai este agreat de Registrul Auto Roman sau aparatul de taxat aferent nu mai este fiscalizat, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

– transportatorul face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau are datorii la bugetul local sau de stat;

screen-03.34.45[06.09.2016]

Cine este AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) este o instituție autonomă de interes local a Municipiului București, înființată de Consiliul General al Municipiului București, având ca scop urmărirea aplicării reglementărilor privind serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, serviciului integrat de salubrizare locală, serviciului integrat de iluminat public și serviciul integrat de transport public local, inclusiv transportul în regim de taxi, cât și pentru asigurarea urmăririi respectării indicatorilor de performantă/nivelelor de servicii corespunzătoare ale acestor servicii publice locale. Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) functionează sub coordonarea Primarului General, conform Legii Administrației Publice Locale nr. 2015/2001.

 

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de internet a instituției aici

Distribuie articolul prin: