PMB: A FOST DECLANSATA PROCEDURA DE VIZARE A AUTORIZATIILOR, LOTUL 2020

Autoritatea de Autorizare din Primăria Capitalei anunță transportatorii autorizați, termenele de vizare și de prelungire a autorizațiilor de transport și de taxi, precum și opisul cu  documentele necesare procedurii, conform legislației în vigoare și a Regulamentului 178/2008.

Astfel că, anunță primăria pe site-ul propriu aici, pentru vizarea autorizațiilor de transport, termenul de depunere a documentelor este de 31.12.2019, iar cel pentru prelungirea autorizațiilor de taxi este 30.01.2020.

În acord cu dispozițiile art. 8, art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere coroborate cu dispozițiile art. 16 din Normele  metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va demara procedura de vizare a autorizațiilor de transport în regim de taxi a căror valabilitate expiră la data de 28.02.2020 și de prelungire a autorizațiilor taxi a căror valabilitate expiră la data de 28.02.2020.

În vederea respectării dispozițiilor art. 27 alin. 1 din Ordinul ANRSC nr. 207/2007 de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, respectiv a dispozițiilor art. 13 alin. (4) pct. 5 din Anexa 2 la Hotărârea nr. 178/2008 privind desfășurarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București – Caietul de sarcini al autorizației taxi, facem următoarele precizări:

1. Data de 31.12.2019 va fi ultima zi de depunere a cererilor de vizare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, însoțite de documentele necesare conform dispozițiilor legale în vigoare, sub sancțiunea retragerii autorizației de transport persoane în regim de taxi.
2. Data de 30.01.2020 va fi ultima zi de depunere a cererilor de prelungire a autorizațiilor taxi, însoțite de documentele necesare conform dispozițiilor legale în vigoare, sub sancțiunea retragerii autorizației/autorizațiilor taxi.

I. Dosarele pentru vizarea autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi se vor depune la registratura Primăriei Municipiului București și vor conține în mod obligatoriu, toate documentele necesare conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv:

– Cerere pentru verificarea valabilității documentelor atașate dosarului de vizare a autorizației de transport persoane în regim de taxi;
– Autorizația de transport persoane în regim de taxi, valabilă – în original;
– Declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și a motivului acestora;
– Declarație pe propria răspundere a managerului de transport din care să reiasă că
documentele care au stat la baza eliberării autorizației de transport persoane în regim de taxi nu s-au modificat;
– Copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de competență profesională a managerului de transport, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială, ori copie certificată pentru conformitate cu originalul a atestatului profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice autorizate, după caz;
– Avizele medicale și psihologice ale managerului de transport și, după caz ale conducătorilor auto, în original;
– Certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto și, după caz, ale managerului de
transport, în original;
– Cazierul fiscal al transportatorului, în original;
– Copie certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului de înregistrare ca
transportator, emis de Oficiul Registrului Comerțului respectiv persoana fizică autorizată,
întreprindere familială sau persoană juridică;
– Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original;
– Dovada achitării taxei PMB*, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

II. Dosarele pentru prelungirea autorizațiilor taxi se vor depune la registratura Primăriei Municipiului București și vor conține în mod obligatoriu, toate documentele necesare conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv:
– Cerere pentru verificarea valabilității documentelor atașate dosarului de prelungire a
autorizației taxi;
– autorizatia taxi, valabilă, în original;
– certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, inclusiv ITP valabil, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– certificatul de agreare emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» (R.A.R.) în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;
– contractul de asigurare a persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul;
– copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
– cazierele de conduită profesională ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport, în original;
– dovada achitării taxei PMB, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– dovada achitării taxei de redevență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Declarație pe propria răspundere a transportatorului că autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei;
– Declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/ autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în
gestiune delegată;
– dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deținătorul legal al autorizației taxi, care poate fi declarația de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal sau bonul fiscal, în copie certificată cu originalul.

*Suma va fi achitată în cont: RO79TREZ70021160203XXXXX, deschis la banca: DTC-PMB, beneficiar: Primăria Municipiului București, cod fiscal: 4267117

Pe mandatul poștal/ordin de plata la rubrica loc pentru corespondență – suma reprezintă: taxa eliberare /vizare autorizație transport/autorizație taxi, după caz; suma referită se poate achita și la Casieria Primăriei Municipiului București din str. Regina Elisabeta nr. 42.

III. În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu prelungirea autorizației taxi se vor respecta prevederile din Ordinul MIRA nr. 356/2007- Cap. VI – Înlocuirea unui autovehicul, sens în care transportatorul autorizat va depune următoarele documente:

– Cerere tip de înlocuire a autovehiculului sub aceeași autorizație taxi;
– Autorizația de transport, valabilă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Autorizația taxi, în original;
– Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui
contract de leasing (însoțit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfășurarea activității de taxi), inclusiv anexa cu inspecția tehnică periodică – ITP valabilă – în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
– Polița de asigurare de răspundere civilă auto RCA, valabilă – în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Polița de asigurare a călătorilor și bagajelor acestora valabilă pentru autovehiculul înlocuitor, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Dovada deservirii de către un operator dispecer taxi pentru autovehiculul înlocuitor în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Dovada motivului justificat pentru care se solicită înlocuirea autoturismului, sub aceeaşi
autorizaţie taxi, după caz:
– Certificatul de agreare, emis de RAR, în original;
– Contractul de vânzare-cumpărare şi certificatul de radiere, vizate de autorităţile competente – în copie conform cu originalul;
– Certificatul de radiere vizat de autorităţile competente – în copie certificată pentru
conformitate cu originalul ;
– Document emis de societatea de leasing care atestă faptul că autovehiculul înlocuit a fost restituit acesteia.
– Proces – verbal de predare memorie fiscală (în cazul în care numărul de înmatriculare al
autovehiculului înlocuit nu se păstrează);
– Raportul sumar MF emis de aparatul de taxat fiscal (în cazul în care numărul de
înmatriculare rămâne nemodificat), de la data înmatriculării autovehiculului până la data
depunerii dosarului de inlocuire a autovehiculului;
– Certificat de agreare emis de RAR, pentru autoturismul înlocuitor, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Cartea de identitate a autovehiculului înlocuitor, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte că proprietarul autovehiculului este același cu deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;
– Dovada achitării taxei PMB, reprezentând taxa de înlocuire a autovehiculului sub aceeași
autorizație taxi, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
– Dovada achitării taxei de redevență, conform contractului de atribuire în gestiune a
serviciului de transport în regim de taxi, în copie certificată pentru conformitate cu
originalul;
– Tabel criterii de departajare și punctaje, care trebuie să fie completat, ștampilat și semnat – în original.
 În cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate, autorizațiile de transport în regim de taxi/autorizațiile taxi se vor retrage conform dispozițiilor legale în vigoare.

Sursa aici