PLX 621/2010 cu bune si cu rele se afla din nou pe Ordinea de zi a parlamentului pentru votul final !

http://www.cdep.ro/pls/caseta/eCaseta.OrdineZi

80. Pl-x 621/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (PL-x 621/2010) – lege ordinară – Adoptat de Senat -19.10.2010
Raport – Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 29.03.2012 şi Raport suplimentar (Adoptare) – distribuit – 30.10.2012 
Cameră decizională

 

Ordine de zi

 

 Obţinerea dreptului de dispoziţie şi folosinţă definitivă asupra unei autorizaţii taxi a fost eliminat.

13. Punctul 27 al Raportului înlocuitor se elimină.
Procedura nu poate fi aplicată, neexistând legislaţie corespunzătoare.

Dispecerizarea va fi in continuare obligatorie.

3. La punctul 5 al Raportului înlocuitor, la articolul 11, după litera x) se introduce litera z)care se modifică şi va avea următorul cuprins:
z) timp efectiv lucrat – intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval de timp în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, dacă taximetristul nu a anunţat dispeceratul că staţionează în poziţia de „aşteptare clienţi”.

Tarifele pe km si cele de pornire vor fi stabilite de Consiliile Locale.

„Art. 49 .(1) d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă şi a celor de pornire constituie unul din criteriile impuse în licitaţia din procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, care se finalizează cu atribuirea contractului executării serviciului de transport în regim de taxi. Nivelul tarifului de distanţă şi al tarifului de pornire se stabileşte prin hotarâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate la cererea autorităţii de autorizare cu ocazia consultării filialelor locale ale asociaţiilor definite la art.54 privind costurile. Nivelul tarifului de distanţă şi al tarifului de pornire se stabileşte diferenţiat pe categorii de autoturisme, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, respectiv categoria până la 2.000 cm3 şi categoria peste 2.000 cm3. Autoritatea administraţiei publice locale aprobă, prin hotărâre, un tarif de distanţă şi un tarif de pornire pentru fiecare din categoriile respective, care va constitui condiţie în atribuirea în concesiune a serviciului de transport şi care va fi clauză în contractul de atribuire. Nivelul tarifului de distanţă şi al tarifului de pornire va fi modificat în aceleaşi condiţii ca la stabilire, ori de câte ori există solicitarea motivată a unei asociaţii profesionale reprezentative;

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor emite hotărârile cu privire la nivelul tarifului de distanţă şi al tarifului de pornire, conform prevederilor art.49 alin.(1) lit.d) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.”
Comisia pentru industrii şi servicii

Pana la 1600 de autorizati pe Ilfov vor incheia parteneriat cu PMB, dar numai cei care au avut autorizatii eliberate inante de 1 noiembrie 2012.

32. După art.IV al Raportului înlocuitor se intrduce un nou articol, art.IV1, cu următorul cuprins:„Art.IV1. – (1) Prin derogare de la prevederile art.19 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările aduse, un număr de autoturisme taxi, deţinătoare a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor emise şi atribuite legal de autorităţile de autorizare din judeţul Ilfov, pot efectua activitate de taximetrie permanentă în municipiul Bucureşti, numai în condiţiile în care deţin suplimentar autorizaţii taxi, şi ecusoane, emise şi atribuite de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti. Ecusoanele suplimentare se aplică pe portiere, alături de ecusoanele atribuite de autorităţile de autorizare a judeţului Ilfov.

(2) Numărul de autoturisme taxi autorizate în judeţul Ilfov, care fac obiectul alin.(1), va fi stabilit de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Numărul autorizaţiilor taxi astfel stabilit nu va fi mai mare de 1600.

(3) În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, transportatorii autorizaţi interesaţi, deţinători ai uneia sau mai multor autorizaţii taxi şi ecusoane, atribuite legal de o autoritate de autorizare din judeţul Ilfov până la 1 noiembrie 2012, pot înainta autorităţii de autorizare a municipiului Bucureşti cererea de a include autorturismele taxi respective în lista de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor, deschisă de aceasta.
(4) Autoritatea de autorizare a muncipiului Bucureşti nu va include autoturismele taxi respective în lista de atribuire în următoarele cazuri:
a) autorizaţia de autorizare şi ecusonul atribuit nu este în concordanţă cu datele de identificare a transportatorului autorizat şi/sau ale autoturismului taxi;
b) autorizaţia taxi şi ecusoul au fost atribuite de autoritatea de autorizare din judeţul Ilfov după 1 octombrie 2012;
c) cererea de includere în lista de atribuire a fost depusă după expirarea termenului prevăzut la alin.(3).
(5) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti verifică dacă, în cazul autoturismelor taxi incluse în lista de atribuire, au fost îndeplinite condiţiile de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor de către autoritatea de autorizare emitentă, în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 şi aprobă atribuirea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor pentru autoturismele taxi care sunt îndreptăţite.
(6) O autoritate de autorizare a unei localităţi de autorizare a judeţului Ilfov este obligată ca la cererea autorităţii de autorizare a municipiului Bucureşti să asigure accesul acesteia la baza de date a autorităţii emitente, pentru a putea verifica îndeplinirea condiţiilor de atribuire, conform prevederilor alin.(5).
(7) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti atribuie autorizaţiile taxi şi ecusoanele aprobate conform prevederilor alin.(5), în ordinea înscrierii în lista de atribuire prevăzută la alin.(3), până la epuizarea acesteia, dar nu mai mult de 1600 de autorizaţii taxi.
(8) Refuzul de a include un autoturism taxi în lista de atribuire sau de atribuire a unei autorizaţii taxi şi a ecusoanelor aferente, de către autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti se transmite în scris motivat, solicitantului.
(9) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti şi, după caz, autoritatea de autorizare din judeţul Ilfov emitentă sunt obligate să ţină evidenţa transportatorilor autorizaţi şi a autoturismelor taxi cărora li se atribuie autorizaţii taxi şi ecusoane, în conformitate cu prevederilor alin.(7).
(10) Este interzis ca autoturismele taxi autorizate într-o localitate de autorizare din judeţul Ilfov să efectueze activitatea de taximetrie în municipiul Bucureşti, cu încălcarea prevederilor art.18 din Legea nr.38/2003, dacă nu deţin suplimentar autorizaţii taxi şi ecusoane, emise şi atribuite de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti.
În caz de încălcare a interdicţiei se vor aplica cu precădere prevederile art.201 şi art.581 din Legea nr.38/2003.

(11) Autoturismelor taxi, care fac obiectul prevederilor alin.(7) şi care desfăşoară legal activitatea de taximetrie în municipiul Bucureşti, li se aplică prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi sancţiunile prevăzute de Legea nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Suspendarea sau retragerea unei autorizaţii taxi, atribuită de o autoritate de autorizare din judeţul Ilfov, atrage aplicarea aceluiaşi regim autorizaţiei taxi atribuită de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti.
(13) Suspendarea sau retragerea unei autorizaţii taxi atribuită de municipiul Bucureşti, impune ca autoturismul taxi respectiv să nu mai fie utilizat, după caz, temporar sau definitiv, în municipiul Bucureşti.
(14) În stabilirea sancţiunilor pentru abaterile privind activitatea de taximetrie desfăşurată în municipiul Bucureşti sunt aplicabile şi prevederile art.201 alin.(1) şi art.37 alin.(5).
(15) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti şi, după caz, autorităţile de autorizare din judeţul Ilfov, sunt obligate să-şi notifice reciproc ori de câte ori aplică sancţiunile prevăzute la alineatele (12)-(14) pentru autoturismele taxi şi transportatorii autorizaţi cxare fac obiectul alin.(7).
(16) Numărul autorizaţiilor taxi, care fac obiectul alin.(7) suplimentează numărul autorizaţiilor taxi atribuite de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti stabilit conform prevederilor art.14 alin.(4) din Legea nr.38/2003.
(17) Este interzis autoturismelor taxi, care fac
obiectul alin.(7) să utilizeze în municipiul Bucureşti alte tarife decât cele stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.”
Comisia pentru industrii şi servicii

Se va introduce tariful de noapte.

26. La punctul 60 al Raportului înlocuitor, articolul 49 alineatului (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) tariful de distanţă, lei/km, aplicat în interiorul localităţii de autorizare se stabileşte obligatoriu pentru timp de zi şi pentru timp de noapte, corespunzător prevederilor art.41 lit.e). Tariful de noapte va fi mai mare cu 25% decât tariful de zi;”
Comisia pentru industrii şi servicii

Iata aceste amendamente in forma lor finala si propuse spre adoptare:

amendamentele aduse legea 38