COMUNICAT DE PRESA ANTTI

„SOLICITĂM CAMEREI  DEPUTATILOR ADOPTAREA DE URGENTĂ A PROIECTULUI DE LEGE 621/2010 ÎN FORMA DEZBATUTĂ DE PLENUL SĂU PE  24-04-2012” 

page_6

page_7

Pentru o bună informare a celor care vor  participa la această adunare de protest, am revăzut proiectul de lege dezbătut în Camera Deputatilor la data de 24.04.2012. Intors la Comisia pentru Industrii si Servicii pentru reanalizare si reexaminare, am făcut un extras al celor mai importante amendamente continute de Plx 621/2010 la momentul respectiv  si pe care cei de la Asociatia Nationala a Transportatorilor si Taximetristilor Independenti vor să le readucă în atentia Parlamentului si a Comisiei pentru Industrii si Servicii.

 PORNIREA VA FI DUBLA/KM

5. La articolul 11, literele x), aa), ab) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„x) tarif de pornire – tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare <<Liber>> în poziţia de operare <<Ocupat>> şi care este egal cu dublul tarifului de distanţă (lei/km);

Motivare: Pentru acoperirea costurilor pe distanţe foarte mici

SE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MICROBUZE 8+1.

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2) Este interzis transportul de persoane contra cost, cu autoturisme având până la 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deţine autorizaţie taxi sau copie conformă, prevăzute la alin.(1)

DISPECERIZAREA OPTIONALA

13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1)  e) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă este sau nu este asigurată dispecerizarea în condiţiile impuse de prezenta lege şi, după caz, la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

Motivare: Reformulare necesară având în vedere că dispecerizarea nu mai este obligatorie.

REAUTORIZAREA SE VA EFECTUA FARA DATORII LA BUGETELE LOCALE

13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, în conformitate cu prevederile legale privind transportul în regim de taxi sau din transportul în regim de închiriere şi nu are datorii la bugetele locale pentru perioada anilor anteriori.

INLOCUIREA SINTAGMEI 4/1000 DE LOCUITORI 

18. La articolul 14, alineatele (4) – (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi, stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, atribuit în conformitate cu prevederile alin.(2) va fi de până la maximum 4 la 1.000 de persoane cu domiciliu stabil şi reşedinţa localităţii de autorizare, conform datelor furnizate de institutul de statistică.

Motivare: Se inlocuieste sintagma ”4 la 1000 de locuitori”

Este necesară o clarificare întrucât noţiunea de locuitor este vagă pentru determinarea cât mai exactă a numărului maxim de autorizaţii .

ANULAREA AUTORIZATIILOR ELIBERATE PESTE NUMARUL LEGAL IN LOCALITATILE DE AUTORIZARE

19. La articolul 14, după alineatul (6), se introduc două noi alineate, alin.(7) şi (8), cu următorul cuprins:

(7) Este interzisă emiterea de noi autorizaţii taxi, de către autoritatea de autorizare, în condiţiile în care nu există hotărârile prevăzute la alin.(2). Autorizaţiile taxi noi, astfel emise, sunt nule de drept.

(8) Este interzisă emiterea de noi autorizaţii taxi peste numărul maxim stabilit de hotărârile prevăzute la alin.(2). Autorizaţiile taxi noi, emise peste numărul stabilit, sunt nule de drept.”

Motivare: Reglementări necesare din cauza abuzurilor care s-au făcut de către unele autorităţi de autorizare.

AUTORIZATIILE TREC IN PROPRIETATEA FIRMEI , A PFA-ULUI SAU A FAMILIEI CARE EXECUTA TRANSPORT IN REGIM DE TAXI TIMP DE ZECE ANI NEINTRERUPTI 

27. După articolul 143 se introduc cinci noi articole, art.144 – art.148, cu următorul cuprins:

Art.144. – (1) Una sau mai multe autorizaţii taxi, deţinute de către un transportator autorizat pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi, vor trece în dreptul de dispoziţie şi folosinţă a acestuia, la cerere, prin contract de cedare a dreptului de dispoziţie şi folosinţă, încheiat între autoritatea de autorizare emitentă şi deţinător, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii(…)

(2) Obţinerea dreptului de dispoziţie şi folosinţă definitivă asupra unei autorizaţii taxi, conferă acesteia pe termen nelimitat calitatea de titlu de valoare al cărui regim este reglementat în Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicată.

Motivare: Există pe plan internaţional procedura trecerii în dreptul de dispoziţie şi folosinţă a autorizaţiilor taxi, după executarea serviciului făra abateri circa 10 ani.

AUTORIZATIILE TAXI NU SE MAI POT CESIONA DECAT DACA CEL AUTORIZAT ARE AUTORIZATIA IN PROPRIETATE

Art.14. – (1) Autorizaţia taxi cu calitatea de titlu de valoare, poate face obiectul unui contract de cesiune, încheiat între deţinătorul acesteia, în calitate de cedent şi dobânditor, în calitate de cesionar, în condiţiile prezentei legi.

Motivare: În condiţiile deţinerii dreptului de dispoziţie şi folosinţă, o autorizaţie taxi poate fi cesionată în anumite situaţii.

DISPECERIZAREA VA FI OPTIONALA

28. La articolul 15 alineatele (1), (3), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins(…)

(5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi pot utiliza opţional serviciile unui dispecerat, în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii, pe o durată care nu va depăşi un an, cu posibilitatea de reînnoire.

(6) Serviciile de dispecerat sunt opţionale pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfasoară activitatea în interiorul localităţii de autorizare(…)

Motivare: Obligativitatea utilizării serviciilor de dispecerizare a accentuat intervenţionismul dispeceratelor în activitatea de taximetrie impunând tarifele.

SE UTILIZEAZA PE UN TAXI O SINGURA STATIE RADIO

29. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin.(71), cu următorul cuprins:

„(71) Un taxi nu poate fi deservit decât de un dispecerat taxi şi nu va utiliza decât o singură staţie radio.”

Motivare: Normă necesară şi obligatorie.

CEI DIN LOCALITATILE LIMITROFE MARILOR ORASE AU OBLIGATIA SA REVINA IMEDIAT IN LOCALITATEA DE AUTORIZARE 

36. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.18. – În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat va executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:a) permanent, în interiorul localităţii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia revenirii imediate în localitatea de autorizare după executarea cursei respective;

SE ELIMINA DIN LEGE SINTAGMA „PERMANENT”

(7) Este interzis autoturismelor taxi să efectueze transport de persoane în regim de taxi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare sau să staţioneze în localitate, inclusiv în locurile de aşteptare, în scopul efectuarii transportului în regim de taxi.

Motivare: Precizare necesară pentru eliminarea interpretărilor. Trebuie reglementată problema revenirii.

SE REGLEMENTEAZA ACCESUL IN PARCARILE HOTELURILOR, MALL-urilor SAU ALE CLUBURILOR DE NOAPTE

38. La articolul 20, alineatele (1), (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.20. – (1) Autoturismele taxi au acces în conditii egale şi nediscriminatorii în locurile publice de aşteptare a clienţilor din localitatea lor de autorizare, care aparţin domeniului public sau privat, în limita locurilor vacante.

Motivare: Definirea locurilor de aşteptare ca locuri publice, indiferent de domeniul proprietăţii.

SE LEGALIZEAZA INCHIRIEREA AUTORIZATIILOR TAXI

50. După articolul 28 se introduce un nou articol, art.281, cu următorul cuprins:

Art.281. – (1) Un transportator autorizat, persoană juridică, poate utiliza, pentru transportul de persoane în regim de taxi doar conducători auto atestaţi profesional şi numai în una din următoarele situaţii:

a) pe bază de contract de muncă în calitate de salariaţi;

b) pe bază de contract prestări de servicii sau pe bază de contract de asociere în participaţiune legalizat, în calitate de persoană fizică autorizată, înregistrată la registrul comerţului pentru desfăşurarea activităţii de conducător auto, din care să rezulte şi că cel puţin una din părţi are fiscalizată casa de marcat în condiţiile legii.

Motivare: Este necesar a se stabili explicit că nu pot fi utilizaţi ca taximetrişti decât persoane atestate şi în regim contractual.

Nota admin: Descrierea contractului in participatiune si conditiile prevazute de acesta il puteti citi pe aceasta pagina: aici

TARIFUL EXTRAURBAN  IN CONTINUARE OPTIONAL 

57. La articolul 41, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.e1), cu următorul cuprins:

„e1) să asigure posibilitatea de efectuare a curselor cu depăşirea limitei localităţii de autorizare cu aplicarea opţională a tarifului de distanţă pentru exterior, care va fi mai mare cu 50% decât tariful de distanţă stabilit pentru interiorul localităţii, în transportul de persoane;”

Motivare: Asigurarea de mărire opţionala a tarifului de distanţă pentru cursele în afara localităţii.

TARIFUL DE NOAPTE SE INTRODUCE OBLIGATORIU

60. La articolul 49, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) tariful de distanţă, lei/km, aplicat în interiorul localităţii de autorizare va fi stabilit obligatoriu pentru timp de zi şi pentru timp de noapte, corespunzător prevederilor art.41 lit.e). Tariful de noapte va fi mai mare cu 25% decât tariful de zi;”

Motivare: Se înlocuieşte „poate” cu „va” întrucât poate fi interpretat subiectiv.

NIVELUL TARIFELOR VA FI STABILIT DE CONSILIUL LOCAL AL LOCALITATII DE AUTORIZARE IN FUNCTIE DE CAPACITATEA CILINDRICA A AUTOTURISMELOR. ERAU AGREEATE DOUA TARIFE DIFERENTIATE SI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE TRANSPARENT SI BINE MOTIVAT

62. La articolul 49, literele d), g), i) şi j) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă constituie unul din criteriile impuse în licitaţia din procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, care se finalizează cu atribuirea contractului executării serviciului de transport în regim de taxi. Nivelul tarifului de distanţă se stabileşte prin hotarâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate la cererea autorităţii de autorizare cu ocazia consultarii filialelor locale ale asociaţiilor definite la art.54 privind costurile. Nivelul tarifului de distanţă se stabileşte diferenţiat pe categorii de autoturisme, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, respectiv categoria până la 2.000 cm3 şi categoria peste 2.000 cm3. Autoritatea administraţiei publice locale aprobă, prin hotărâre, un tarif de distanţă pentru fiecare din categoriile respective, care va constitui condiţie în atribuirea în concesiune a serviciului de transport şi care va fi clauză în contractul de atribuire. Nivelul tarifului de distanţă va fi modificat ori de câte ori există solicitarea motivată a unei asociaţii profesionale reprezentative;

g) tariful de pornire va fi egal cu dublul tarifului de distanţă (lei/km) aplicat în transportul de persoane;

Motivare: Pentru stimularea executării transportului pe distanţe mici.

i) condiţiile de modificare a nivelului tarifului de distanţă, stabilit conform normelor A.N.R.S.C. de aplicare a prezentei legi va fi prevăzut în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:

1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;

2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

3. protejarea intereselor utilizatorilor acestui serviciu de transport public;

Motivare: Protejarea intereselor si informarea utilizatorilor acestui serviciu public in conditiile in care stabilirea se face de catre admininstratia publica

4. stabilirea nivelului tarifelor se va face în mod transparent, iar atât studiile cât şi propunerile de hotărâri de aprobarea a acestora vor fi supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile legale;

Motivare: Sunt necesare condiţii de transparenţă în stabilirea nivelul tarifelor.

TRANSPORTATORII SUNT OBLIGATI SA APLICE TARIFELE HOTARATE DE CONSILIILE LOCALE 

64. La articolul 52, după litera k) a alineatului (2), se introduc trei noi litere, lit.l) – n), cu următorul cuprins:

„l) să aplice tarifele stabilite şi aprobate conform prevederilor art.49 alin.(1) lit.d);

Motivare: Condiţie de acordare în concesiune a serviciului.

OBLIGATII ALE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI

m) să înştiinţeze în scris autoritatea de autorizare cu privire la orice tratament discriminatoriu aplicat de către dispeceratele taxi, orice tendinţă monopolistă, de control al pieţei şi de eliminare a concurenţei sau orice practică prin care se provoacă distorsiuni ale concurenţei, precum şi alte nereguli care pot afecta desfăşurarea în condiţii normale a serviciului de transport în regim de taxi;

Motivare: Controlul asupra activităţii dispeceratelor.

n) sa transmita in termenele solicitate toate datele cerute de autoritatea de autorizare in vederea intocmirii studiilor necesare pentru stabilirea tarifelor si a celorlalte studii necesare imbunatatirii activitatii de transport in regim de taxi;

Motivare: Obligaţie necesară.

DISPECERATELE NU POT DESERVI DECAT TAXIURI AUTORIZATE IN ACEEASI LOCALITATE DE AUTORIZARE

69. La articolul 52, literele c), e) şi f) ale alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute illicit, neînregistrate în registrul propriu de evidenţă sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

e) să nu deservească taxiuri în altă localitate decât localitatea de autorizare;

f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi sau să refuze solicitările de dispecerizare contractuală a acestora;

SANCTIUNILE SE INASPRESC CU RETINEREA PLACUTELOR DE INMATRICULERE ALE AUTOTURISMULUI

76. Articolul 581 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

2) În cazurile prevăzute la art.12 alin.(7) odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale de suspendare a autorizaţiei taxi pentru 60 de zile se aplică şi suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului taxi pentru aceeaşi perioadă.

Motivare: Se introduce şi suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru 60 de zile.

SE DA POSIBILITATEA DREPTULUI DE CONTROL POLITIEI LOCALE SI ISCTR.

(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, de politiştii locali din cadrul serviciului transporturi sau de inspectorii I.S.C.T.R..”

Motivare: Trebuie atribuite mai multe drepturi politiştilor locali cu competenţe în domeniul transporturilor, pentru ca aceştia să poată aplica aceste măsuri pe plan local şi în lipsa politiştilor din cadrul Poliţiei Române.

SE ABROGA DIN LEGEA 38/2003 ARTICOLELE CARE ERAU INTERPRETATE ABUZIV

Art.II – Articolele III, VIII şi IX din Legea nr.265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.527 din 3 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Motivare: În concordanţă cu abrogarea art.69 introdus prin Legea nr.168/2010 care avea conţinut similar.

Forma originală a proiectului de amendamente la Legea38/2003 îl puteti citi accesând următorul link de pe site-ul Camerei Deputatilor : AICI

PROTOCOLUL DE APROBARE A PROTESTULUI

page_1 page_2 page_3 page_4

Reamintim că acest proiect NU este cel care se află acum pe masa parlamentarilor si care urmează să fie propus pentru votul final. In timp, în urma reexaminarilor solicitate de către cei interesati, acest document a fost modificat ca formă si continut de mai multe ori, urmând ca forma finală de propunere spre adoptare a acestui Plx 621/2010 să fie făcută publică curând.