AMENDAMENTELE LA LEGEA TAXIMETRIEI INCEP SA CAPETE FORMA FINALA

"Aceste modificări sunt forma preliminară a Raportului privind modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe care Comisia pentru industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor îl are în dezbatere, si Nu este una definitivă"

Vă rugăm să aveti în vedere  că aceste modificări sunt forma preliminară a Raportului pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe care Comisia pentru Industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor îl are în dezbatere, si Nu este una definitivă.

Vă prezentăm câteva extrase din aceste amendamente:

5. La articolul 11, literele z), aa), ab) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

z) timp efectiv lucrat – intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat. În desfăşurarea serviciului de transport public în regim de taxi, timpul efectiv lucrat minim a activităţii unui taximetrist va fi stabilit prin contractul de atribuire a serviciului.

6. La articolul 2 partea introductivă şi literele e) şi m) ale alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) realizarea regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniu, aşa cum sunt definite la art.54 alin.(1);

m) consultarea asociaţiilor profesionale ale transportatorilor autorizaţi, a dispeceratelor taxi şi a taximetriştilor, precum şi a asociaţiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea durabilã a serviciilor de transport respective;

13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.11 (1) Autorizaţia taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pentru o perioadă de 5 ani, în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, în conformitate cu prevederile legale privind transportul în regim de taxi sau din transportul în regim de închiriere şi nu are datorii la bugetele de stat şi locale pentru perioada anilor anteriori.

(6) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(5),autorizaţia taxi sau copia conformă neprelungită se retrage şi se atribuie prin contract de atribuirea a gestiunii delegate, conform prevederilor art.141 şi art. 142.

14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.12. – (1) Autorizaţia taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport se găseşte obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizată, şi este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor documente, după caz:

h) lista cu tarifele practicate, semnată şi ştampilată de transportatorul autorizat şi vizată de autoritatea de autorizare.

15. La articolul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) nivelul tarifelor de distanţă, astfel cum sunt definite la art.49 alin.(1) lit.a), în cazul transportului de persoane în regim de taxi;”

16. La articolul 13, după litera j) se introduc patru noi litere j1), j2) j3) şi j4) care vor avea următorul  cuprins:

j1) modalitatea de îndeplinire a condiţiilor referitoare la cerinţa privind capacitatea financiară, în procedura de atribuire de autorizaţii taxi;

j2) procedura de organizare şi de ţinere  a unei baze de date privind activitatea profesională a taximetriştilor, încadrarea şi evidenţa abaterilor de la conduita profesională, precum şi a sancţiunilor pentru aceste abateri, procedura de obţinere şi eliberare a cazierului de conduită profesională; Procedura va cuprinde obligatoriu prevederi referitoare la: modelul cazierului de conduită, documentele necesare pentru eliberare, cuantumul taxei de eliberare, modelul de cerere, valabilitatea cazierului de conduită profesională, precum şi alte date stabilite în urma consultărilor cu asociaţiile profesionale din domeniu;

j3) sistemul de formare continuă a taximetriştilor şi procedura aferentă în vederea respectării codului etic profesional, conform prevederilor legale;

j4) stabilirea normelor de conduită, a codului etic profesional al taximetristului precum şi a caietului de sarcini corespunzător serviciului de transport în regim de taxi conform prevederilor legale;

Este necesară o astfel de precizare întrucât această condiţie era îndeplinită doar printr-o simplă declaraţie care nu era susţinută de nici un document din punct de vedere financiar de  (se va elimina astfel parcul închiriat mascat care persistă în continuare prin lipsa unui astfel de document financiar justificativ).

Este necesară explicitarea clară a atribuţiilor pentru autoritatea deliberativă

Autoritatea locală nu este implicată deloc în pregătirea profesională-la 5 ani, a taximetriştilor efectuată de ARR care nu cunoaşte specificul local. Sistemul de formare continuă prin selecţia personalului din serviciul public va creşte calitatea; factor important de menţinere a echilibrului numărului de autorizaţii taxi din zona de responsabilitate.

17. La articolul 14, după litera f) a alineatului (2), se introduce o nouă literă, lit.g), cu următorul cuprins:

(2) Autoritãţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti, prin hotãrâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale, definite la art. 54, stabilesc numãrul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadã de 5 ani, dupã urmãtoarele criterii minimale:

g) numărul de persoane cu domiciliul stabil şi reşedinţa din localitatea de autorizare.

19. La articolul 14, alineatele (4) – (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin.(2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare.

(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi, stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, atribuit în conformitate cu prevederile alin.(2) va fi de până la maximum 4 autorizaţii taxi la 1.000 de persoane cu domiciliu stabil şi reşedinţa localităţii de autorizare, conform datelor furnizate de direcţiile locale de evidenţă a persoanelor.

(6) Dacă numărul autorizaţiilor taxi emise depaşeşte numărul maxim de autorizaţii taxi stabilite în condiţiile alin.(2) şi (4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu va mai atribui nicio autorizaţie taxi până la micşorarea numărului acestor autorizaţii, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numărul maxim stabilit.”

Reglementări necesare din cauza abuzurilor care s-au făcut de către unele autorităţi de autorizare.

20. La articolul 14, după alineatul (6), se introduc două noi alineate, alin.(7) şi (8), cu următorul cuprins:

(7) Este interzisă emiterea de noi autorizaţii taxi, de către autoritatea de autorizare, în condiţiile în care nu există hotărârile prevăzute la alin.(2). Autorizaţiile taxi noi, astfel emise,  sunt nule de drept.

(8) Este interzisă emiterea de noi autorizaţii taxi peste numărul maxim stabilit de hotărârile prevăzute la alin.(2). Autorizaţiile taxi noi, emise peste numărul stabilit, sunt nule de drept.

7. Articolul 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.143. – (1)Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective.

i) transportul se realizează fără înregistrarea integrală în memoria fiscală a veniturilor obţinute;

j) când autoturismul taxi a fost depistat executând transport în regim de taxi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare.

 (5) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă va fi retrasă odată cu ecusoanele aferente în următoarele cazuri:

g) conducătorul taxiului nu deţine atestat profesional sau acesta nu este valabil;

h) conducătorul taxiului nu deţine permis de conducere valabil sau acesta este suspendat;

i) autoturismul taxi nu deţine dovada valabilă a executării inspecţiei tehnice periodice sau a asigurării obligatorii;

29. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin.(71), cu următorul cuprins:

(71) Un taxi nu poate fi deservit decât de un dispecerat taxi şi nu va fi dotat decât cu o singură staţie radio.”

28. La articolul 15 alineatele (1)-(3), (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins.

Art.15. – (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi efectuată numai pe raza localităţii de autorizare  de către orice persoană juridică înregistrată la registrul comerţului şi autorizată de autoritatea de autorizare, în condiţiile prezentei legi, denumită în continuare dispecerat.

(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfasoară activitatea în interiorul localităţii de autorizare şi sunt interzise pentru taxiurile care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii sau în alte localităţi decât cea de autorizare a dispeceratului respectiv.

30. La articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Contractele de dispecerizare taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină prevederi privind obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, tarifele de dispecerizare.”

31. La articolul 15, după alineatul (8), se introduce un noua alineat, alin.(81) cu următorul cuprins:

(81) Contractele de dispecerizare încheiate în conformitate cu prevederile alin.(5) nu pot aplica un tarif de dispecerizare diferenţiat transportatorilor deserviţi, iar acest tarif pentru fiecare zi nu poate depăşi dublul tarifului de distanţă utilizat de taxiurile deservite de dispeceratul taxi.

(82) Este interzis tratamentul diferenţiat în cadrul unui dispecerat taxi privind atribuirea comenzilor taxi către taximetriţtii deserviţi.

 34. La articolul 15, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(10)Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte numai câte o singură staţie radio de emisie-recepţie pentru fiecare taxi, deservit  pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii.

 35. La articolul 15, după alineatul 10 se introduce un nou alineat, alin.(11) cu următorul cuprins:

(11) Se interzice folosirea a mai mult de o staţie de emisie-recepţie pe un taxi agreat şi autorizat.

Necesară pentru a putea fi sancţionată folosirea a mai multor staţii de emisie-recepţie.

38. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.18. – În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat sau taximetristul execută transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:
a) permanent, în interiorul localităţii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia ca după executarea cursei respective să revină imediat în localitatea de autorizare, cu sau fără client;

c) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi de peste frontieră, la cererea expresă a clientului şi cu acordul taximetristului, cu obligaţia ca după executarea cursei respective să revină imediat în localitatea de autorizare, cu sau fără client.”

39. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.19. – (1) Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee care depaşesc localitatea de autorizare, în alte condiţii decât cele stabilite la art.18 lit.b) şi c).”

(2) Pentru zona de interoperabilitate Bucureşti-Ilfov, fac excepţie de la prevederile art. 18 lit.b) şi c), numai autoturismele taxi care vor fi stabilite şi aprobate prin protocolul încheiat între Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi fiecare Consiliu local al localităţilor din judeţul Ilfov.

(3) Autoturismele taxi autorizate de autorităţile de autorizare din  judeţul Ilfov care fac obiectul protocolului  vor fi echipate pe lângă ecusoanele atribuite, cu ecuson distinctiv suplimentar şi însemne speciale suplimentare amplasate pe caroseria taxiului, aşa cum sunt stabilite prin protocol, aplicate de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti.

(4) Modul de interoperabilitate şi colaborare între autoritatea de autorizare din Municipiul Bucureşti şi fiecare dintre autorităţile de autorizare din judeţul Ilfov se va face, obligatoriu numai pe bază de protocol. Protocolul va cuprinde măsurile necesar a fi respectate pe teritoriul administrativ al acestor unităţi teritoriale, numărul de taxiuri şi însemnele de identificare specifice acceptate, tarifele practicate, condiţiile de interoperabilitate, precum şi condiţiile obligatorii de acceptare şi respectare a regulamentului de transport local.

(5) Numărul de taxiuri care fac obiectul fiecărui protocol încheiat nu poate fi mai mare decât cel stabilit conform prevederilor art.14 alin.(4) de către fiecare autoritate de autorizare în parte.

(6) Autoturismelor taxi care nu fac obiectul protocoalelor, le sunt aplicabile prevederile alin.(1).

 52. După articolul 28 se introduce un nou articol, art.281, cu următorul cuprins:

Art.281. – (1) Un transportator autorizat în condiţiile prezentei legi, poate utiliza, pentru transportul de persoane în regim de taxi doar conducători auto atestaţi profesional în calitate de salariaţi.

(2) Un transportator autorizat întreprindere familială nu poate utiliza, pentru a conduce autovehiculele deţinute pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi, alte persoane decât membrii familiei, deţinătoare de atestate profesionale.”

 54. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.34. – În cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare „Privat”, caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat scos din funcţiune şi lampa taxi scoasă de pe cupolă.”

Eliminarea contorizării în aparatul de taxat a km rulaţi în gol – se elimină înregistrarea în contabilitate a sumelor cheltuite pe carburanţii folosiţi în sistem privat.

65. La articolul 49, literele d), i) şi j) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă constituie unul din criteriile impuse în licitaţia din procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, care se finalizează cu atribuirea contractului executării serviciului de transport în regim de taxi. Nivelul tarifului de distanţă se stabileşte prin hotarâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate la cererea autorităţii de autorizare cu ocazia consultării filialelor locale ale asociaţiilor profesionale definite la art.54 privind costurile. Nivelul tarifului de distanţă pe timp de zi se stabileşte diferenţiat pe categorii de autoturisme, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, respectiv categoria până la 2.000 cm3 şi categoria peste 2.000 cm3. Autoritatea administraţiei publice locale aprobă, prin hotărâre, un tarif de distanţă pe timp de zi pentru fiecare din categoriile respective, care va constitui condiţie în atribuirea în concesiune a serviciului de transport şi care va fi clauză în contractul de atribuire. Nivelul tarifului de distanţă va fi modificat în aceleaşi condiţii ca la stabilire, ori de câte ori există solicitarea motivată a unei asociaţii profesionale reprezentative;

Concesionarea serviciului de taximetrie va fi condiţionată şi de practicarea unor tarife de distanţă propuse de administraţia locală.

Fiecare autoritate de autorizare cunoaşte specificul local iar procedura actuală este foarte întortocheată.

Se vor diminua fenomenele de evaziune fiscală şi înşelarea clienţilor de către transportatori.

Hotărârile de aprobare a tarifelor vor fi supuse procedurii de dezbatere publică, în momentul de faţă nici un utilizator neavând posibilitatea de a îşi exprima părerea cu privire la tarifele actuale practicate.

i) condiţiile de modificare a nivelului tarifelor de distanţă, stabilit conform normelor A.N.R.S.C. de aplicare a prezentei legi va fi prevăzut în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:

1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;

2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

3. protejarea intereselor utilizatorilor acestui serviciu de transport public;

4. stabilirea nivelului tarifelor se va face în mod transparent, iar atât studiile cât şi propunerile de hotărâri de aprobarea a acestora vor fi supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile legale;

 Protejarea intereselor si informarea utilizatorilor acestui serviciu public in conditiile in care stabilirea se face de catre admininstratia publica

Sunt necesare condiţii de transparenţă în stabilirea nivelul tarifelor.

j) respectarea practicării nivelului tarifului de distanţă, pentru transportul persoanelor în regim de taxi, constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.”

(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicării prevederilor prezentului articol cu consultarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

73. La articolul 52, literele c), e) şi f) ale alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute illicit, neînregistrate în registrul propriu de evidenţă sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

e) să nu deservească taxiuri în altă localitate decât localitatea de autorizare;

f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi sau să refuze solicitările de dispecerizare contractuală a acestora;

74. La articolul 52, după litera r) a alineatului (3) se introduc şase noi litere, lit.i)-n), cu următorul cuprins:

i) să permită accesul la dispecerizare şi să primească orice cerere de dispecerizare venită din partea oricărui transportator autorizat în localitatea unde are sediul dispeceratul taxi;

j) să motiveze, în scris, orice refuz al său de întocmire/modificare a unui contract  de dispecerizare pentru un transportator autorizat;

k) să răspundă la orice solicitare a autorităţii de autorizare privitoare la verificările efectuate de aceasta.”

l) în situaţia în care autoritatea de autorizare, la solicitarea motivată a transportatorului, consideră că nu există motive temeinice de refuz,  neexistând abateri grave ale acestuia, dispeceratul are obligatia de  a asigura dispecerizarea respectivului transportator şi de a încheia contract de dispecerizare cu acesta;

m) să aloce o frecvenţă comună pentru crearea unei legături permanente cu organele de poliţie;

n) să interzică şi să nu permit folosirea de către un taximetrist a mai mult de o staţie de emisie-recepţie pe un taxi agreat şi autorizat.

Art.54 (1)Reprezentarea şi protecţia intereselor profesionale ale transportatorilor autorizaţi, ale dispecerilor taxi şi ale taximetriştilor în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale se realizează prin camera ale taximetriştilor şi alte asociaţii profesionale, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociaţii profesionale.

(2)Asociaţiile profesionale participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice locale a reglementărilor privind organizarea serviciului de transport în regim de taxi.

Asociaţiile profesionale reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice centrale a reglementărilor privind modificarea şi aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3)Asociaţiile profesionale reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internaţionale.

Consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei este obligatorie.

Art.IV1. – (1)  Prin derogare de la prevederile art.19 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările aduse, un număr de autoturisme taxi, deţinătoare a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor emise şi atribuite legal de autorităţile de autorizare din judeţul Ilfov, pot efectua activitate de taximetrie permanentă în municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile protocoalelor încheiate şi numai în condiţiile în care deţin suplimentar ecusoanele emise şi atribuite de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti. Ecusoanele suplimentare se aplică pe portiere, alături de ecusoanele atribuite de autorităţile de autorizare a judeţului Ilfov.

(2) La încheierea protocolului cu autoritatea de autorizare din judeţul Ilfov, Autoritatea de autorizare a muncipiului Bucureşti nu va include autoturismele taxi respective în lista de atribuire a ecusoanelor suplimentare în următoarele cazuri:

a) autorizaţia de autorizare şi ecusonul atribuit nu este în concordanţă cu datele de identificare a transportatorului autorizat şi/sau ale autoturismului taxi;

b) autorizaţia taxi şi ecusoul au fost atribuite de autoritatea de autorizare din judeţul Ilfov după 1 octombrie 2012.

(3) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti verifică dacă, în cazul autoturismelor taxi incluse în lista de atribuire a ecusoanelor suplimentare, au fost îndeplinite condiţiile de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor de către autoritatea de autorizare emitentă din judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 şi aprobă atribuirea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor pentru autoturismele taxi care sunt îndreptăţite.

(4) O autoritate de autorizare a unei localităţi de autorizare a judeţului Ilfov este obligată ca la cererea autorităţii de autorizare a municipiului Bucureşti să asigure accesul acesteia la baza de date a autorităţii emitente, pentru a putea verifica îndeplinirea condiţiilor de atribuire, conform prevederilor alin.(3).

(5) Este interzis ca autoturismele taxi autorizate într-o localitate de autorizare din judeţul Ilfov să efectueze activitatea de taximetrie în municipiul Bucureşti, cu încălcarea prevederilor art.18 din Legea nr.38/2003, dacă nu deţin suplimentar ecusoane, emise şi atribuite de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti.

În caz de încălcare a interdicţiei se vor aplica cu precădere prevederile art.201 şi art.581 din Legea nr.38/2003.

(6) Autoturismelor taxi, care fac obiectul prevederilor alin.(1) şi care  desfăşoară legal activitatea de taximetrie în municipiul Bucureşti, li se aplică prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi sancţiunile prevăzute de Legea nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Suspendarea sau retragerea unei autorizaţii taxi, atribuită de o autoritate de autorizare din judeţul Ilfov, atrage aplicarea aceluiaşi regim ecusonului suplimentar atribuit de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti.

(8) În stabilirea sancţiunilor pentru abaterile privind activitatea de taximetrie desfăşurată în municipiul Bucureşti sunt aplicabile şi prevederile art.201 alin.(1) şi art.37 alin.(5).

(9) Autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti şi, după caz, autorităţile de autorizare din judeţul Ilfov, sunt obligate să-şi notifice reciproc ori de câte ori aplică sancţiunile prevăzute la alineatele (7-(8) pentru autoturismele taxi şi transportatorii autorizaţi cxare fac obiectul alin.(1).

(10) Este interzis autoturismelor taxi, care fac obiectul alin.(1) să utilizeze în municipiul Bucureşti alte tarife decât cele stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Vă rugăm să aveti în vedere  ca aceste modificări sunt forma preliminară a Raportului privind modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe care Comisia pentru industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor îl are în dezbatere, si Nu este una definitivă.

FORMA PRELIMINARĂ RAPORT  PLX 621 aici