ORDONANTA PENTRU TRANSPORT ALTERNATIV, PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL

Ordonanța de Urgență pentru transportul alternativ a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea, autorizarea si controlul activitatilor de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale.

Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) activitate de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediata printr-o platforma digitala, denumita in continuare transport alternativ – deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, in baza unui contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonante de urgenta printr-o platforma digitala;
b) aviz tehnic – document eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru platformele digitale puse la dispozitie de catre operatorii acestora, prin care se asigura intermedierea transportului alternativ;
c) autoritatea de autorizare – Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., institutie publica ce functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, care autorizeaza operatorii de transport alternativ;
d) autorizatie pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto, denumita in continuare autorizatie pentru transportul alternativ – document, eliberat detinatorului autoturismului, care da dreptul unui operator de transport alternativ sa efectueze, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, transport alternativ pe perioada de valabilitate a acestei autorizatii;
e) conducator auto – titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ;
f) contractul de transport alternativ – contractul incheiat prin intermediul platformei digitale intre un pasager si un operator de transport alternativ de fiecare data cand este contractata o cursa de catre un pasager, contract ce prevede termenii si conditiile in care va fi efectuata cursa la solicitarea pasagerului;
g) copie conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto, denumita in continuare copie conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ – document eliberat detinatorului autoturismului, care da dreptul acestuia sa utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ pe perioada sa de valabilitate;
h) cursa – deplasarea intermediata printr-o platforma digitala, executata cu autoturism si conducator auto pe un traseu comandat si acceptat de pasager, de la locul de imbarcare pana la locul de destinatie;
i) manager de transport alternativ – persoana fizica angajata a unui operator de transport alternativ care este persoana juridica si care conduce permanent si efectiv activitatile de transport alternativ ale acestuia si detine certificatul de competenta profesionala, prevazut de Hotararea Guvernului nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a managerilor de transport in regim de taxi si inchiriere;
j) operator al platformei digitale – persoana juridica pe numele careia se emite avizul tehnic pentru platforma digitala prin care se intermediaza transportul alternativ;
k) operator de transport alternativ – persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala sau persoana juridica detinatoare a autoturismului cu care se efectueaza transport alternativ;
l) pasager – persoana fizica care contracteaza transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale;
m) platforma digitala – aplicatie informatica pentru intermedierea transportului alternativ care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 prin care utilizatorii inregistrati, prin intermediul unui dispozitiv mobil de comunicatii electronice, incheie in acest scop un contract de transport alternativ sau un contract de afiliere;
n) contract de afiliere – contract incheiat prin intermediul platformei digitale intre operatorul de transport alternativ/conducatorul auto si operatorul platformei digitale, prin care se confirma indeplinirea tuturor cerintelor si acceptarea termenilor si conditiilor contractuale afisate pe platforma digitala;
o) tarif – contravaloarea unei curse;
p) sistem de asistenta pentru utilizatori – set de functionalitati informatice, prin care utilizatorul poate comunica operatorului platformei digitale sugestii/reclamatii;
q) sistem de verificare a calitatii transportului alternativ – functionalitate informatica prin intermediul careia utilizatorii pot aprecia calitatea serviciilor de transport alternativ.

Articolul 3
Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala.

CAPITOLUL II
Avizarea platformei digitale prin care se intermediaza efectuarea transportului alternativ

Articolul 4
Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 5
Avizul tehnic eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este valabil pe intreg teritoriul Romaniei.

Articolul 6
In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei o sucursala inregistrata care sa il reprezinte in fata autoritatilor statului roman.

Articolul 7
Pentru a obtine avizul tehnic, platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) tine evidenta automata a datelor de expirare a permiselor de conducere si a documentelor necesare efectuarii operatiunilor de transport alternativ si notifica automat operatorul de transport alternativ in scopul actualizarii documentelor incarcate pe platforma digitala;
b) propune, afiseaza si inregistreaza traseul parcurs, utilizand tehnologii de localizare in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare;
c) furnizeaza date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit in conditiile lit. b) inaintea acceptarii cursei de catre pasager;
d) furnizeaza date despre numarul de inmatriculare al autoturismului cu care se efectueaza cursa;
e) monitorizeaza toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
f) asigura pasagerilor optiunea de a comunica informatii despre dizabilitate/mobilitate redusa si de a comunica cu conducatorul auto caruia i-a fost atribuita cursa si furnizeaza informatii privind localizarea si timpul estimat al sosirii;
g) asigura pasagerilor posibilitatea sa raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
h) asigura o interfata de comunicare disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pentru incidente privind efectuarea cursei;
i) asigura pasagerului optiunea decontarii pretului cursei pe baza de instrument de plata electronica cu acces la distanta sau in numerar;
j) asigura furnizarea de date catre operatorul platformei pentru intocmirea situatiilor financiare;
k) prelucreaza datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
l) asigura emiterea si transmiterea catre pasager a facturii electronice;
m) asigura accesul la serviciile sale doar a operatorilor de transport, a conducatorilor auto si autoturismelor care indeplinesc conditiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
n) are implementate metode si proceduri complexe de asigurare a securitatii cibernetice si protectiei datelor;
o) asigura utilizarea limbii romane pentru toate interfetele, informatiile afisate sau tiparite.

Articolul 8
Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale emite norme si proceduri privind obtinerea avizului tehnic pentru platformele digitale prin care se intermediaza transportul alternativ, care se aproba prin ordin.

Articolul 9
(1) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.
(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale elibereaza avizul tehnic pentru platforma digitala dupa ce operatorul acesteia prezinta dovada achitarii taxei anuale stabilite la art. 25 lit. p).
(4) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale publica, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic si operatorii acestora, pe care o actualizeaza ori de cate ori este necesar.

Articolul 10
(1) Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitala se va face de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in cazul in care una dintre conditiile prevazute la art. 7 nu mai este indeplinita.
(2) Procedura de retragere a avizului tehnic pentru platforma digitala se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale.

CAPITOLUL III
Autorizarea operatorilor de transport alternativ

Articolul 11
Transportul alternativ se efectueaza numai de catre operatori de transport alternativ autorizati, care detin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conforma valabila si ecusonul pentru transport alternativ, eliberate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 12
(1) In vederea obtinerii autorizatiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. din judetul sau municipiul Bucuresti unde isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, urmatoarele documente, prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta:
a) cerere;
b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si a certificatului constatator, eliberate de registrul comertului;
c) certificat de atestare a pregatirii profesionale a conducatorilor auto;
d) copie a certificatului de competenta profesionala pentru managerul de transport alternativ, in cazul persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere, in cazul persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, obtinut conform reglementarilor specifice in vigoare;
e) certificatul de cazier judiciar al conducatorilor auto si, dupa caz, al managerului de transport alternativ, din care sa rezulte ca acestia nu au fost condamnati pentru:
1. infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
2. infractiuni privind traficul si consumul de droguri;
3. infractiuni contra vietii, contra integritatii corporale sau sanatatii;
4. infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
5. infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;
6. infractiuni contra patrimoniului;
Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune in cazul persoanei juridice;
f) avizul medical si psihologic al managerului de transport alternativ, in cazul persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, cu mentiunea „apt”.
(2) Autorizatia de transport alternativ se elibereaza, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. competenta pentru o perioada de 3 ani dupa plata de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei, achitat in contul acesteia.
(3) Autorizatia de transport alternativ eliberata operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibila.
(4) Operatorul de transport alternativ autorizat are obligatia sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. emitente orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse in documentele prevazute la alin. (1), printr-o declaratie pe propria raspundere, intr-un termen de maximum 15 zile de la data modificarilor respective.

Articolul 13
(1) Pentru fiecare autoturism detinut in proprietate, inchiriere, comodat, contract de leasing si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ, agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., emitenta a autorizatiei de transport alternativ, elibereaza operatorului de transport alternativ, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, cate o copie conforma a acesteia, dupa depunerea urmatoarelor documente, in copie:
a) autorizatia de transport alternativ;
b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autoturismului;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea de catre autoturismul respectiv a conditiilor prevazute la art. 19;
d) contractul de inchiriere a autoturismului sau contractul de comodat in forma autentificata a autoturismului, dupa caz.
(2) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat, care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.
(3) Pentru autoturismele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza indiferent unde sunt inmatriculate acestea.
(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul sa efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ:
a) permanent, in interiorul localitatii unde isi are sediul sau domiciliul sau in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, dupa caz;
b) ocazional, cu plecare din localitatea unde isi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, dupa caz, spre alte localitati.
(5) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirarii valabilitatii copiei conforme mai putin de 15 ani vechime de la data fabricatiei.
(6) In ultimul an de valabilitate al autorizatiei pentru transportul alternativ, copia conforma se poate elibera pentru o perioada mai mica de un an fara a depasi valabilitatea autorizatiei respective.
(7) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza dupa achitarea de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fractie de an corespunzator perioadei de valabilitate a acesteia, achitat in contul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane – ARR.
(8) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ este netransmisibila de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum si de la un autoturism la altul.
(9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autoturismul detinut in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru care a obtinut o copie conforma a autorizatiei, cu alt autoturism detinut in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;
b) autoturismul a fost casat;
c) autoturismul a fost instrainat;
d) autoturismul inlocuitor are o vechime mai mica decat cea a autoturismului inlocuit.
(10) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o noua copie conforma a autorizatiei de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind vechimea autoturismului, stabilite la alin. (5).

Articolul 14
Orice modificare a datelor inscrise pe autorizatia pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ atrage si modificarea corespunzatoare a datelor respective inscrise pe copiile conforme ale autorizatiei pentru transportul alternativ detinute de acesta in momentul modificarii.

Articolul 15
(1) Retragerea autorizatiei de transport alternativ se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de operator de transport alternativ autorizat, precum si retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizatiei respective.
(2) Autorizatia de transport alternativ poate fi retrasa in urmatoarele situatii:
a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false in derularea transportului alternativ;
c) operatorul de transport alternativ autorizat si-a incetat activitatea ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive;
d) la cerere.

Articolul 16
(1) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda sau se retrage de catre autoritatea de autorizare emitenta.
(2) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda, pe o durata de 1-3 luni, in urmatoarele cazuri:
a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;
c) nu detine asigurare pentru persoane si bunurile acestora;
d) cand autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi;
e) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 12 alin. (4);
f) in situatia achitarii contravalorii transportului alternativ in numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis si inmanat bon fiscal pasagerului.
(3) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se retrage in urmatoarele cazuri:
a) a fost obtinuta pe baza unor documente false;
b) daca a fost suspendata de doua ori in 12 luni consecutive;
c) copia conforma si/sau ecusonul pentru transport alternativ, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate pentru un alt autoturism decat cel pentru care au fost atribuite;
d) daca autoturismul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este suspendata;
e) in cazul in care conducatorul auto nu detine certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;
f) in cazul in care transmite copia conforma a autorizatiei de transport alternativ catre alt operator de transport alternativ sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in vederea efectuarii transportului alternativ;
g) nu detine asigurare de raspundere civila auto;
h) la cerere;
i) daca autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de catre detinatorul legal al autorizatiei de transport alternativ, in cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.
(4) Decizia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. de retragere a autorizatiei de transport alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestata la instantele judecatoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorul de transport alternativ, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(5) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizatia de transport alternativ, acesta poate solicita o noua autorizare dupa o perioada de 6 luni.
(6) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conforma a autorizatiei de transport alternativ, conform alin. (3) lit. a) -d), lit. e) si g), acesta poate solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv dupa o perioada de 6 luni.

CAPITOLUL IV
Efectuarea transportului alternativ

Articolul 17
Transportul alternativ poate fi accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 18
(1) In scopul probarii drepturilor si obligatiilor fiecareia dintre parti, operatorul de transport alternativ si operatorul platformei digitale incheie un contract de afiliere ce va contine termenii si conditiile colaborarii lor.
(2) Contractul de afiliere dintre operatorul de transport alternativ si operatorul platformei digitale se incheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de catre operatorul de transport alternativ a acceptarii termenilor si conditiilor contractuale afisate pe platforma digitala.
(3) Continutul termenilor si conditiilor din contract, precum si dovada acceptarii acestora de catre operatorul de transport alternativ sunt tiparite de catre acesta prin intermediul platformei digitale in scopul probarii in fata agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. a relatiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale, in vederea eliberarii ecusoanelor pentru transport alternativ.

Articolul 19
Autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto;
b) au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 luni;
c) la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei;
d) detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ.

Articolul 20
(1) Autoturismele care efectueaza transport alternativ se vor conforma normelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoturismele care efectueaza transport alternativ nu beneficiaza de facilitatile de trafic aferente serviciilor publice de transport local.
(3) Pasagerii sunt preluati si coboara in locurile unde este permisa oprirea autovehiculelor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 21
(1) Toate veniturile obtinute in urma efectuarii de transport alternativ sunt impozitate in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare in Romania.
(2) In cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligatia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de a emite si inmana bon fiscal pasagerului, precum si de a emite factura la solicitarea acestuia.
(3) In cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizeaza exclusiv online prin intermediul platformei digitale prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentand contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice catre pasager, conform art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul platformei digitale.

Articolul 22
(1) In trafic, pe durata efectuarii curselor de transport alternativ, autoturismele inregistrate pe platforma digitala vor avea afisat la vedere, in partea din fata si din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va contine urmatoarele elemente:
a) numarul de inmatriculare al autoturismului;
b) denumirea platformei digitale pe care este inregistrat autoturismul;
c) elemente de siguranta care sa ateste autenticitatea ecusonului.
(2) Ecusonul pentru transport alternativ prevazut la alin. (1) se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat in contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ, dupa prezentarea de catre operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere incheiat cu cel putin un operator al unei platforme digitale.
(3) Ecusonul pentru transport alternativ da dreptul operatorului de transport alternativ sa utilizeze autoturismul astfel identificat si sa efectueze transport alternativ in conditiile prevazute la art. 13 alin. (4).
(4) Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucati.
(5) Operatorul platformei digitale tine un registru al tuturor ecusoanelor pentru transport alternativ emise pentru efectuarea transportului alternativ pe platforma sa digitala, cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducatorului auto si a autoturismului pentru care a fost emis.

Articolul 23
Conducatorul auto care efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani;
b) sa detina un certificat de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere eliberat de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
c) sa detina permis de conducere categoria B cu o vechime de cel putin 2 ani;
d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie sa rezulte ca aceasta nu a fost condamnata pentru infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul de droguri, infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale sau infractiuni contra patrimoniului;
e) sa detina avizul medical si avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfasurarea activitatii de transport persoane;
f) sa nu aiba suspendata exercitarea dreptului de a conduce in ultimul an pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive sau sa nu fi fost implicat in accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vatamarea grava a uneia sau mai multor persoane.

Articolul 24
Atunci cand isi desfasoara activitatea, conducatorul auto trebuie sa detina la bordul autoturismului si sa prezinte organului de control rutier, pe langa documentele prevazute prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente:
a) asigurarea de raspundere civila auto;
b) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora;
c) ecusonul de transport alternativ;
d) copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ.

CAPITOLUL V
Obligatiile operatorului platformei digitale, operatorului de transport alternativ, precum si a conducatorilor auto

Articolul 25
Operatorul platformei digitale are urmatoarele obligatii specifice:
a) sa informeze complet si cuprinzator toti utilizatorii, la inregistrarea acestora pe platforma digitala, cu privire la termenii si conditiile de functionare a platformei digitale, la drepturile si obligatiile lor in cursul si dupa utilizarea platformei digitale, precum si cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii si conditiile privind functionarea platformei digitale trebuie sa poata fi accesati cu usurinta de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie sa permita doar celor care au fost de acord in mod expres cu acesti termeni si conditii sa devina utilizatori ai platformei digitale;
b) sa opereze un sistem functional de asistenta pentru utilizatori, disponibil pasagerilor in legatura cu orice aspecte referitoare la cursa lor;
c) sa implementeze un sistem de verificare a calitatii pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducatorii auto acceptati pe platforma digitala;
d) sa pastreze datele fiecarei curse efectuate prin intermediul platformei digitale pentru o perioada de cel putin 5 ani. Aceste date se comunica si sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale si se pastreaza de aceasta din urma pe aceeasi perioada de timp;
e) sa pastreze datele cu caracter personal ale conducatorilor auto pentru cel putin doi ani de la data de la care acestia nu mai sunt inregistrati pe platforma digitala. Aceste date se comunica sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din Romania si se pastreaza de aceasta din urma pe aceeasi perioada de timp;
f) sa admita pe platforma digitala doar pasagerii care si-au inregistrat in mod corespunzator datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitala si doar operatorii de transport alternativ si conducatorii auto care respecta dispozitiile prezentei ordonante de urgenta. Operatorii de transport alternativ/Conducatorii auto care nu pot fi identificati in mod corespunzator in baza informatiilor furnizate la inregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitala si, implicit, nu vor putea presta activitati de transport alternativ;
g) sa asigure securitatea cibernetica a platformei digitale si a tuturor datelor incarcate de utilizatori;
h) sa notifice, in termen de 15 zile, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale orice modificare care afecteaza conditiile prevazute la art. 7;
i) sa prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si sa informeze in mod corespunzator, inainte de inregistrare, toti utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora;
j) sa inregistreze pe platforma digitala doar solicitantii care sunt de acord in mod expres cu termenii si conditiile prelucrarii datelor cu caracter personal;
k) sa solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptarii pe platforma digitala, documente privind modul de indeplinire in continuare a conditiilor legale pentru efectuarea activitatii de transport alternativ de catre conducatorii auto si autoturismele utilizate;
l) sa elimine de pe platforma digitala operatorii de transport alternativ, conducatorii auto si autoturismele care nu mai indeplinesc conditiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
m) toate informatiile publicate pe platforma digitala sa fie obligatoriu si in limba romana;
n) sa publice pe platforma digitala avizul tehnic eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
o) sa publice pe platforma digitala datele de inregistrare fiscala si datele de contact ale operatorului platformei digitale;
p) sa achite la bugetul de stat o taxa anuala in valoare de 50.000 lei;
q) de a nu schimba termenii si conditiile de utilizare a platformei digitale fara notificarea prealabila a utilizatorilor.

Articolul 26
La solicitarea autoritatilor cu atributii in domeniu, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, operatorul platformei digitale sau sucursala operatorului nerezident al platformei digitale, dupa caz, va pune la dispozitia acestora toate informatiile cerute pe care le detine in legatura cu desfasurarea activitatii de catre operatorii de transport alternativ prin intermediul platformei digitale. Punerea la dispozitie a acestor informatii se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Articolul 27
Operatorul de transport alternativ are urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise in prealabil copii conforme ale autorizatiei de transport alternativ;
b) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ numai autoturisme inscrise pe platforma digitala;
c) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respecta prevederile art. 22 alin. (1);
d) sa utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducatori auto care indeplinesc conditiile prevazute la art. 23;
e) sa nu transmita copia conforma a autorizatiei de transport alternativ catre alt operator de transport alternativ sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizata in scopul efectuarii transportului alternativ;
f) sa puna la dispozitia conducatorului auto documentele prevazute la art. 24;
g) sa raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informatiilor si datelor furnizate acestuia in maximum 48 de ore de la aparitia oricarei astfel de modificari;
h) sa efectueze transportul alternativ numai prin intermediul unei platforme digitale cu avizul tehnic valabil, eliberat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Datele referitoare la valabilitatea avizelor eliberate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 28
Conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul;
b) sa nu refuze efectuarea cursei in conditiile initial agreate;
c) sa nu solicite plata de catre pasager a unei alte sume de bani in schimbul activitatii de transport efectuate;
d) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
e) sa se supuna controlului autoritatilor cu atributii in domeniu si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de legislatia in vigoare;
f) sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului;
g) sa informeze in termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricaror informatii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia in scopul admiterii sale pe platforma digitala;
h) sa efectueze cursa doar cu un autoturism inscris pe platforma digitala.

Articolul 29
(1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este asigurat de catre:
a) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
b) Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – I.S.C.T.R.;
c) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d) agentii si ofiterii de politie desemnati ca politisti rutieri din cadrul Politiei Romane;
e) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
f) inspectoratele teritoriale de munca, potrivit actelor normative care reglementeaza domeniul de competenta al acestor institutii.
(2) In traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectueaza de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. b) -d).
(3) La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din Romania si/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectueaza de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1) lit. a) -c), e) si f).

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Articolul 30
(1) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de catre operatorul platformei digitale a obligatiilor prevazute la art. 25 lit. f), k), l) sau r).
(2) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei intermedierea transportului alternativ de catre operatorul platformei digitale prin acceptarea si acordarea accesului la platforma digitala al unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conforma a autorizatiei de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depasita.

Articolul 31
Intermedierea transportului alternativ de catre o persoana fizica sau juridica printr-o platforma digitala neavizata tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum si cu interzicerea desfasurarii de activitati economice de orice fel pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor programe software de sine statatoare, pentru o perioada de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii.

Articolul 32
(1) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei nerespectarea de catre operatorul de transport alternativ a cel putin uneia dintre obligatiile prevazute la art. 27 lit. a) -e) sau g).
(2) Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 33
(1) In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 34 lit. b) si f), odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioada de 6 luni.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri.
(3) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autoturismului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a acestuia inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.
(4) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autoturismului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie anticipat, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;
b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale prevazute la art. 34 lit. b) sau f), dupa caz.
(5) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni, cu respectarea prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a).
(7) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.

Articolul 34
Constituie contraventie, daca potrivit legii penale fapta nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte ale conducatorului auto:
a) efectuarea unei curse fara detinerea unui certificat de atestare profesionala prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c);
b) efectuarea unei curse fara respectarea prevederilor art. 13 alin. (4);
c) lipsa de la bordul autoturismului, in timpul efectuarii transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ prevazute la art. 22 alin. (1);
d) lipsa de la bordul autoturismului, in timpul efectuarii transportului alternativ, a documentelor prevazute la art. 24;
e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 28 lit. c), g), h);
f) efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 35
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 30-32 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 34 se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si d), dupa caz.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 30-34 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatile publice din care fac parte agentii constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Articolul 36
(1) In termen de 35 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va aproba si va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordinele prevazute la art. 8 si 10 din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In termen de 35 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va aproba si va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare indeplinirii atributiilor ce ii revin potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 37
Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 1 noiembrie 2019.

Articolul 38
Avizul tehnic pentru platformele digitale, autorizatia pentru transportul alternativ, precum si copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ se elibereaza pentru perioadele corespunzatoare prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (5) din prezenta ordonanta de urgenta, fara a depasi data de 30 septembrie 2022.

Articolul 39
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 30-34, care intra in vigoare dupa data prevazuta la art. 37.

Descarca documentul OUG 49/2019 in format PDF OUG RIDESHARING MONITORUL OFICIAL